Regulamin dokonywania darowizn drogą elektroniczną na rzecz Fundacji Votum

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Votum (dalej Fundacja) drogą elektroniczną. Opis działalności Fundacji i jej celów statutowych, dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjavotum.pl w zakładce „O Fundacji”, a także w Statucie, znajdującym się w zakładce „Dokumenty”.
 2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 3. Administratorem strony internetowej jest Fundacja VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272272.
 4. Fundacja jest administratorem danych osobowych użytkowników strony www, w tym osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego i dokonujących przelewu środków tytułem darowizny (darczyńców).
 5. Inspektorem Ochrony Danych Fundacji VOTUM jest Katarzyna Haręża. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@fundacjavotum.pl lub adresem korespondencyjnym Fundacji.
 6. Dane darczyńców są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
  • na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zależności od jej zakresu, w celu:
   • umożliwienia darczyńcom wpłat na cele statutowe oraz rzecz beneficjentów Fundacji – do czasu cofnięcia zgody lub wykonania darowizny,
   • podziękowania za wpłatę i informowania o bieżącej działalności – do czasu jej cofnięcia zgody lub zaprzestania udzielania informacji o działalności Fundacji;
   • realizacji umowy darowizny ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • wykonania obowiązków prawnych, w szczególności na podstawie:
    • ustawy z dn. 18 lipca 2002 ro. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
    • ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości,
    • ustawy z dn. 03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
    • ustawy z dn. 04.1984 r. o Fundacjach,
    • ustawy z dn. 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne,
    • ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,

     przez okres wskazany w przepisach prawa.

   • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do upływu okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub zaspokojenia roszczeń.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia danych, sprzeciwu na przetwarzanie danych do realizacji uzasadnionych interesów administratora, cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie i bez wpływu na ważność czynności przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację w związku z prowadzeniem strony internetowej zawiera Polityka prywatności.
 3. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania statutowe Fundacji i jej podopiecznych (beneficjentów).
 4. Przed dokonaniem darowizny drogą elektroniczną Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu dokonywania darowizn drogą elektroniczną.
 5. Darowizny przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: fundacjavotum.pl oraz poprzez przelewy na rachunek Fundacji Votum prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Numer konta Fundacji to: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online dla Fundacji Votum jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, który pobiera prowizję w wysokości 1% od każdej wpłaty. Każda darowizna wpływająca na konto Fundacji (subkonto beneficjenta) jest pomniejszana o prowizję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (nie dotyczy przelewów na rachunek bankowy).
 7. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją płatności jest Blue Media S.A. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby płatności zawiera Polityka prywatności Blue Media S.A
 8. Darczyńca, przekazując środki finansowe drogą elektroniczną, dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Darowiznę uważa się za wykonaną z chwilą uznania rachunku darczyńcy kwotą dokonanej darowizny (pozytywnej autoryzacji transakcji).
 9. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że darowizna jest ważna i skuteczna.
 10. Realizując przelew na rzecz Fundacji, należy w jego tytule wpisać imię i nazwisko beneficjenta Fundacji, na którego subkonto ma być zaksięgowana darowizna.
  W razie braku odpowiedniego tytułu lub błędnego tytułu wpłata będzie wykorzystana na cele statutowe Fundacji.
 11. Za pośrednictwem operatora płatności Blue Media S.A. możliwa jest wpłata darowizny na działalność statutową Fundacji, a także na konkretnych beneficjentów Fundacji Votum. W celu realizacji wpłaty na działalność statutową Fundacji należy skorzystać z narzędzia na stronie startowej fundacjavotum.pl. W celu realizacji wpłaty na beneficjenta Fundacji, należy skorzystać z narzędzia dostępnego na jego podstronie (www.fundacjavotum.pl/podopieczni).
 12. Fundacja dokłada starań, by korzystanie ze strony internetowej było bezpieczne, zastrzega jednak, że korzystanie ze strony wiąże się z normalnym ryzykiem związanym z korzystaniem z publicznej sieci internet.
 13. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za portal operatora płatności Blue Media, na którym darczyńca realizuje płatność
 14. Darowizny wpłacane dla podopiecznych Fundacji będą im przekazywane w terminach określonych w porozumieniu z beneficjentem. Beneficjenci mogą przeznaczać przekazane środki wyłącznie na opłaty za świadczenia medyczne, opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie rehabilitacji domowej i pozadomowym (ambulatoryjnym lub stacjonarnym), a także pobyt Opiekuna (osoby towarzyszącej), operacje, wizyty u specjalistów, zakup lekarstw i środków medycznych, środków higienicznych, zakup sprzętu ortopedycznego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej, pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania, zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia oraz prace remontowe i budowlane usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.
 15. W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Fundacja nie udostępnia beneficjentowi danych darczyńców. Darczyńca sam może przedłożyć stosowne potwierdzenie osobie, dla której wpłacił darowiznę.
 16. Fundacja udostępnia beneficjentom wgląd w tytuły przelewów, jakie wpłynęły na konto danego beneficjenta. Fundacja dokłada starań, by tytuły przelewów nie zawierały danych osobowych darczyńców
 17. Fundacja może wydać pisemne potwierdzenie wpłaty dla darczyńcy. Tyczy się to zarówno osób fizycznych jak i prawnych. W celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się z biuro@fundacjavotum.pl. Fundacja nie wystawia dokumentów księgowych potwierdzających darowizny (paragony, faktury).
 18. Dostępne formy uiszczenia darowizny:
  1. Przelewy bankowe
  2. BLIK
  3. GooglePay
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card, Electronic,Maestro
 19. Fundacja nie zwraca darowizn za wyjątkiem przypadków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą na rachunek Fundacji Fundacja dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wpłacającego.
 20. Przepisów ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie stosuje się do darowizn wykonanych na cele statutowe Fundacji lub na rzecz jej beneficjentów, Dotyczy to także darowizn przekazanych przy użyciu karty płatniczej. Darczyńcy nie przysługuje prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawa konsumenta.
 21. Numer telefonu przeznaczony do kontaktu z beneficjentami, darczyńcami oraz osobami zainteresowanymi czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00. Numer to: 71 33 93 500. Możliwy jest także kontakt e-mail: biuro@fundacjavotum.pl. Tą drogą przekazywać można także reklamacje dotyczące usług Fundacji.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
 23. Fundacja zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w związku z realizacją celów statutowych Fundacji. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie Fundacji.